تفتیش او نظارت

شمیره تفتیش او نظارت راپور د فایل دانلود
۱ د ۱۳۹۸ مالي کال د اداري فساد پر وړاندې د عمل پلان دلته دانلود کړئ
۲ د مخابراتو وزارت داخلي تفتیش (پلټونکی) منشور دلته دانلود کړئ
۳ د اداري فساد پروړاندې د مبارزې کړنلاره او د اداري فساد او جرمونو خبر ورکوونکي څخه ملاتړ دلته دانلود کړئ
۴ د ۱۳۹۸ مالي کال د تهیه او تدارکات ریاست د قراردادونو تړون د بررسۍ ګزارش دلته دانلود کړئ
۵ د ۱۳۹۸ مالي کال د مخابراتو وزارت د پلان د تطبیق د لومړي ربعې ګزارش دلته دانلود کړئ
۶ د ۱۳۹۸ مالي کال د مخابراتو وزارت د پلان د تطبیق د دویم ربعې ګزارش دلته دانلود کړئ
۷ د ۱۳۹۸ مالي کال د مخابراتو وزارت د پلان د تطبیق د دریم ربعې ګزارش دلته دانلود کړئ
۸ د ۱۳۹۸ مالي کال د مخابراتو وزارت د پلان د تطبیق د څلورم ربعې ګزارش دلته دانلود کړئ
۹ د ۱۳۹۹ مالي کال د داخلي تفتیش ریاست د لومړي ربعی کاري ګزارش دلته دانلود کړئ
۱۰ د ۱۳۹۹ مالي کال د داخلي تفتیش ریاست د دویم ربعی کاري ګزارش دلته دانلود کړئ
۱۱ د ۱۳۹۹ مالي کال د داخلي تفتیش ریاست د دریم ربعی کاري ګزارش دلته دانلود کړئ