د وزارت عمومی پلان

د وزارت عمومی پلان دانلود کړئ
د ۱۴۰۰ مالی کال کی د پایلو پر بنسټ د مخابراتو او معلوماتــي تکنالوجۍ وزارت پلان دلته دانلود کړئ
د ۱۳۹۹ مالی کال کی د پایلو پر بنسټ د مخابراتو او معلوماتــي تکنالوجۍ وزارت پلان دلته دانلود کړئ
د ۱۳۹۸ مالی کال کی د پایلو پر بنسټ د مخابراتو او معلوماتــي تکنالوجۍ وزارت پلان دلته دانلود کړئ
د ۱۳۹۷ مالی کال کی د پایلو پر بنسټ د مخابراتو او معلوماتــي تکنالوجۍ وزارت پلان  دلته دانلود کړئ
د ۱۳۹۶ مالی کال کی د پایلو پر بنسټ د مخابراتو او معلوماتــي تکنالوجۍ وزارت پلان  دلته دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتي تکنالوجۍ د پنځو کالونو د بودیجې ستراتیژیک پلان ۱۳۹۵ څخه تر ۱۳۹۹ پورې  دلته دانلود کړئ
اداري فساد او پر وړاندې یې مبارزه کال ۱۳۹۸  دلته دانلود کړئ
اداري فساد او پر وړاندې یې مبارزه کال ۱۳۹۷  دلته دانلود کړئ
د ۲۰۱۵ کال د سایبری امنیت د پلان مسوده  دلته دانلود کړئ

 

گزارش دستآورد های سالانه وزارت

دست آوردها دانلود فایل
د پایلو پراساس د ۱۳۹۹ مالي کال د پلان په لومړیو شپږو میاشتو کې د لاسته راوړنو او فعالیتونو په اړه راپور  دلته دانلود کړئ
د پایلو پراساس د ۱۳۹۹ مالي کال د پلان په دریمه ربعه کې د لاسته راوړنو او فعالیتونو په اړه راپور  دلته دانلود کړئ