په ځانکړو برخو او مشخصو مواردو په اړه مکررو پوښتنو ته د ځوابونو لست

تکراري پوښتنو ته ځواب ورکول د اطلاعاتو تنظیمولو لپاره ګټوره وسیله ده (په عام ډول تکراري پوښتنوته معلومات ورکول) او د غوښتونکي او مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت ترمنځ پر لیکه اړیکو د پل حیثیت لري. مکررو پوښتنوته ځوابونه پدې برخه کې خپرېږي، او د معلوماتوغوښتونکی له اړونده مرجع (اطلاع رسونې مسئولینو) ځخه د معلوماتو غوښتنې کولو د مځه کولی شي خپل و پوښتنو ځوابونه له دې ځایه تر لاسه.

بریښنایی حکومتوالۍ

 

د بریښنایی حکومتوالۍ په اړه د معلوماتو لپاره دلــــته کلیک وکړئ.