میکانیزم اطلاع رسانی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات از زمان انفاذ این قانون مرجع اطلاع رسانی و مسئول مرجع مربوطه را به کمیسیون محترم نظارت از حق دسترسی به اطلاعات معرفی نموده است، اتباع کشور که خواهان کسب معلومات از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و سائر واحد های مربوطه باشند میتوانند به مرجع اطلاع رسانی ما حضوری و انلاین مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز شان را در اسرع وقت دریافت نمایند.

همچنان مطابق به محتویات مندرج ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معلومات نیاز متقاضیان را در اسرع وقت در صفحات اجتماعی خویش به نشر رسانیده است.

متقاضایان که خواهان معلومات از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میباشند می توانند به شماره تیلفون و ایمیل آدرس های ذیل مراجعه نمایند و یا به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تشریف آورده حل مطلب نمایند.

غلام حسین الهام: آمر رسانه ها (وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی)

شمارۀ تماس : ۱۳ ۷۰ ۹۳۶ ۰۷۴  | ۹۱ ۷۰ ۲۱۰ ۰۲۰

ایمیل:  husain.elham@mcit.gov.af

عبدالعزیز ستانکزی: مدیر عمومی ارتباط عامه و مسئول اطلاع رسانی

شماره تماس: ۳۳ ۵۷ ۲۱۰ ۰۲۰ |   ۳۳۳ ۱۶۱ ۰۷۴۴

ایمیل آدرس: aziz.stanikzai@mcit.gov.af

نوید شریفی: مسؤل ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

شمارۀ تماس : ۰۷۴۷۰۶۶۰۵۵  |   ۹۱ ۷۰ ۲۱۰ ۰۲۰

ایمیل:  naweed.sharifi@mcit.gov.af

شماره های تماس و ایمیل آدرس دفاتر:

شماره تماس: ۲۴ ۴۲ ۲۱۰ ۰۲۰   |  ۳۳ ۵۷ ۲۱۰ ۰۲۰ |   ۹۱ ۷۰ ۲۱۰ ۰۲۰

ایمیل آدرس: info@mcit.gov.af | mcit.media@mcit.gov.af

 

فورم درخواست اطلاعات

قانون حق دسترسی به اطلاعات

فورم شکایات 

طرزالعمل ارائه گزارش مرجع اطلاع رسانی 

رهنمود شیوۀ اطلاع رسانی