نشرات

گزارش دستآوردهای اترا ۱۴۰۲

خلاصه گزارش دستآوردهای سال ۱۴۰۱ وزارت مخابرات

گزارش دستآوردهای ریاست مخابرات ولایت کابل سال مالی ۱۴۰۰

روش اندازه گیری کیفیت مخابراتی

گزارش پلان به اساس نتایج سال مالی ۱۴۰۰

دومین‌های (af.) افغانستان

مجله اړیکه ماه سرطان سال ۱۴۰۰

مجله اریکه ماه جوزای ۱۴۰۰

مجله الکترونیکی ماه ثور ۱۴۰۰

مجله اړیکه حمل ۱۴۰۰

طرزالعمل طی مراحل اسناد تقنینی و طرزالعمل ها

مجله اړیکه حوت ۱۳۹۹

مجله اریکه ماه دلو ۱۳۹۹

مجله اړیکه جدی ۱۳۹۹

پاسخ دهی دولت به ملت سال مالی ۱۳۹۹

قانون معاملات و امضای الکترونیکی

Pagination