تمویل کننده گان

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از حمایت سازمانهای ذیل برخوردار است.

نماینده گی تجارت و توسعه ایالات متحده امریکا  (USTDA)   

با پشتیبانی USTDA، یک مطالعه امکان سنجی برای پروژه فایبر نوری که قبلا ایجاد شده است نشان می دهد این پروژه از لحاظ تخنیکی و تجاری امکان پذیر است. همچنان این نماینده گی برای کمک های تخنیکی و پروسه مناقصات همکاری و حمایت نموده است.

 


جمهوری اسلامی ایران

دولت ایران برای احیا و بازسازی انستیتیوت مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی ICTI در کابل، 4.035 میلیون دالر کمک کرده است.

 


هندوستان

دولت هند برای ترمیم اظطراری شبکه مخابراتی در ۱۱ ولایت افغانستان ۱۴ میلیون دالر کمک مالی نموده است. با تطبیق این پروژه ۱۱ ولایت کشور با تعداد ۳۵۰۰۰ مشترک با نصب سویچ های دیجیتلی وسیستم CDMA WLLوصل میشوند.

 


پروژه توسعه بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بانک جهانی افغانستان

بانک جهانی از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  و اداره ATRA در ایجاد یک محیط مناسب برای توسعه و رشد بخش تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در پنچ سال با  50 میلیون دالر  همکاری و حمایت می کند. پروژه انکشاف بخش تکنالوژی و مخابراتی  افغانستان از 14 ماه می 2011 الی  30 جون 2016 اجرا می شود.


اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)

کارشناسان اتحادیه بین المللی مخابرات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی MCIT به ITU کشور در طرح و تدوین قوانین و پالیسی، محلی سازی، استاندردهای نظارت و هماهنگی برای تهیه اسناد برای برخی پروژه ها و تسهیل ده ها دوره آموزشی کارگاه ها و سمینارها برای کارمندان وزارت کمک کردند


پروگرام انکشافی ملل متحد UNDP

پروگرام توسعه سازمان ملل متحد سکتور مخابرات کشور را در راه اندازی پروژه های مختلف مانند مراکز مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی ICT Centers، شورای ملی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، دهکده تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ICT Village، مرکزی اطلاعات National Data Center و..... حمایت نموده است.


 

 نماینده گی ایالات متحده امریکا برای توسعه جهانی USAID

از سال 2002  USAID بسیاری از متخصصان را برای همکاری و هماهنگی در تهیه اسناد استراتژیک (یعنی مطالعه امکان سنجی پروژه فایبر نوری ، شرکت افغان تیلی کام) به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارسال کرده است. 

 


مایکروسافت

مایکروسافت یکی از شرکت های پیشتاز نرم افزار در جهان است که سیستم عامل و انواع گوناگون نرم افزار ها را انکشاف میدهد. این شرکت همکاری ها را در زمینه محلی سازی ویندوز و پروگرام های آموزشی در تکنالوژی معلوماتی را فراهم نموده است.


اکادمی سیسکو

سیسکو وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را در آموزش متخصصین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از طریق پروگرام های شبکه سازی یا نیتورکینگ (CNAP)این اکادمی همکاری نموده. در مجموع 409 تن از محصلان در کابل در 3 بخش ذیل در این اکادمی ثبت نام کرده اند. هدف اصلی این پروگرام دسترسی زنان به آموزش و فرصت های توسعه ای در بخش تکنالوژی معلوماتی می باشد.