مقرره ها

نام فایل دانلود فایل
مقرره طرز استفاده از فريکونسی راديويي ودستگاه های مخابرات بيسيم درافغانستان  از اینجا دانلود نمائید.
احکام طرزالعمل تدارکات عامه  از اینجا دانلود نمائید.
مقرره بست های کارکنان خدمات ملکی  از اینجا دانلود نمائید.
مقرره طرز سلوک کاکنان خدمات ملکی  از اینجا دانلود نمائید.
مقرره تنظیم امور ذاتی کارمندان خدمات ملکی  از اینجا دانلود نمائید.
طرزالعمل جدید تدارکات  از اینجا دانلود نمائید.
مقرره بورس ها و تحصیلات در خارج از افغانستان  از اینجا دانلود نمائید.
مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی و تحصیلات عالی شبانه  از اینجا دانلود نمائید.
مقرره کار بالمقطع  از اینجا دانلود نمائید.
مقرره همکاران تخنیکی  از اینجا دانلود نمائید.