دستآوردهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 دستآوردهای سالانه

دست آورد سالانه دانلود فایل
گزارش کامل کارکردها و دستاوردهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی سال مالی ۱۳۹۹ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
کارکردها و دستآوردهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال مالی ۱۳۹۹ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
کارکردها و دست آوردهای محترم محمد فهیم هاشمی سال ۱۳۹۸ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
گزارش دستآوردها و پاسخ دهی دولت به ملت بابت سال مالی ۱۳۹۸ وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
گزارش دستآوردها و فعالیت های شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹ پلان به اساس نتایج برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
پرزنتیشن برنامه حسابدهی دولت به ملت (وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی) برای دانلود اینجا کلیک نمائید.

 

دستآوردهای عمده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

کارکردها در بخش خدمات پُستی طی سال ۱۳۹۹:

شرکت افغان پُست یکی از ریاست های مهم بوده که تحت نظارت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای شهروندان کشور خدمات پُستی انجام میدهد (در سال مالی ۱۴۰۰ این شرکت مستقل عمل می کند) این ریاست طی سال مالی ۱۳۹۹ به دست آوردهای ذیل دست یافته است.

 • ترمیم و بازسازی ۳۵ باب پُسته خانه ولایات درجه اول و درجه دوم تکمیل گردیده است. صرف در ولایات سرد سیر کار آن بخاطر سردی هوا موقتاً تعطیل شده که پس از گرم شدن هوا کار آن ادامه می یابد.
 • ۲۰۰ عراده موترسایکل و ۱۵ عراده موتر جهت جمع آوری و انتقال بسته های  پُستی ولسوالیها به مراکز ولایات  خریداری گردیده است.
 • خدمات تعداد (۳۳۲۹۴۳۱) قطعه مراسلات پُستی ورودی و صدوری، داخلی و خارجی در مرکز و ولایات کشور انجام شده است.
 • انتقال و توزیع تعداد (۹۶۳۷۱) اسناد تائید شده وزارت امور خارجه از طریق پُسته خانه های مرکز و ولایات صورت گرفته است.
 • توزیع تعداد (۵۲۷۵۹۱) جلد پاسپورت از طریق پُسته خانه های مرکز و ولایات کشور انجام شده است.

کارکردهای وزارت مخابرات در بخش تأمین کیفیت خدمات تکنالوژی معلوماتی (طی سال مالی ۱۳۹۹):

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در بخش تامین کیفیت خدمات تکنالوژی معلوماتی طی سال ۱۳۹۹ به دست آورد های ذیل نایل گردیده است:

 • جهت انکشاف مرکز تبادله انترنت یا NIXA (NIXA Upgradation) تجهیزات خریداری و تکمیل گردیده است.
 • به تعداد ۲۳ شرکت بزرگ خدمات انترنتی جهت مصئونیت و کنترول ترافیک انترنتی درسطح فضای سایبری کشور با دستگاه نیکسا ‏وصل گردیده است و تعدادی شرکت های دیگر نیز سروی شده اند.
 • سیستم تصادیق الکترونیکی برای ویب سایت های دولتی وایجاد سیستم محافظتی تصادیق الکترونیکی SSL) Sockets Secure Layer) غرض توزیع دیجیتل سرتفکیت، تجهیزات تهیه و در مرحله نصب و انستالیشن قرار دارد.
 • سروی تخنیکی جهت انکشاف تیم امنیت سایبری افغانستان در مقابل حملات سایبری تکمیل گردیده است.
 • زیربنأ کلود (Cloud)  و سیستم ایمینی برای مرکز ملی معلومات سروی شده است.
 • تهیه و راه اندازی سیستم تحصیلات عالی آنلاین (Higher Education Management System) در همکاری با وزارت تحصیلات عالی. 

در بخش ارتباطات منطقوی فایبرنوری:

فایبر نوری یکی از خدمات شرکت افغان تیلی کام است و یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی در رشد سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور به شمار میرود. فایبر نوری در کمترین وقت مرزهای محلی را درنوردید و از طریق کشورهای همسایه بطور مستقیم با پشتیبانی ‏فایبرنوری بین المللی با بیشترین ظرفیت خدمات انترنتی با ارایه امکانات دسترسی به خدمات انترنت ‏وصل گردیده که اطلاعات را در کمترین زمان انتقال میدهد و بهوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این بخش طی سال مالی ۱۳۹۹ به دست آورد های ذیل نایل گردیده است:

 • سروی اتصال  شبکه تمدید کیبل فایبر نوری به جمهوری کشورچین از طریق واخان از فیض آباد تا سرحد چین صورت گرفته است و درخواست پول تمدید فایبرنوری دهلیز واخان به کشور چین ارسال گردیده، کار آن جریان دارد.
 • اتصال به کشورقزاقستان از طریق شبکه فایبرنوری ازطرف افغانستان آماده گردیده، ولی به نسبت مشکلات مالی وتخنیکی کشورتاجکستان، کار پروژه تکمیل نگردیده است.

اتصال ادارات دولتی ومکاتب به انترنت و فایبرنوری:

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مطابق پلان و پالیسی دیجیتل سازی ادارات دولتی و تقویت حکومتداری الکترونیکی در هماهنگی با ادارات مربوط جهت اتصال ادارات دولتی به شبکه انترنت از طریق شبکه فایبر نوری یا سیستم بیسیم، سروی و کار های مقدماتی را آغاز نموده که طی سال ۱۳۹۹ به دست آورد های ذیل دست یافته است:

 • جهت اتصال ادارات دولتی درمراکز ۳۴ ولایت کشور به شبکه انترنت(از طریق شبکه کیبل فایبر نوری یا سیستم بی سیم) سروی صورت گرفته تا بندویت لازم شبکه ارتباطات دولتی (Government Network) تأمین گردد. چهار شرکت پیشنهاد قیمت خویش را ارایه نموده و بررسی های بعدی آن ادامه دارد.
 • کار وصل (۱۶۰) باب مکتب  با شبکه فایبرنوری در۲۵ ولایت در جریان است.
 • کار وصل (۵۰۰) باب مکاتب از طریق وایمکس و پاینت تو پاینت در ولایات در جریان است.

کارکردهای سال ۱۳۹۹ در بخش آسان خدمت:

وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی در آغاز سال مالی ۱۳۹۹ تا وقتی که این بخش (آسان خدمت) رسماً به اداره احصائیه تعلق نگرفته بود، به دست آورد های ذیل نایل گردید.

 • جهت ایجاد مرکز آسان خدمت برای ولایات هرات، کندهار، ننگرهار، بلخ، خوست و پکتیا زمین مشخص شده است.
 • مرکز آسان خدمت در ولایت خوست ایجاد، و خدمات عامه در خصوص صدور پاسپورت، جواز کار اتباع داخلی،ترانسپورت زمینی و شهدا و معلوملین ارایه می گردد.
 • توزیع معاشات کارمندان وزارت های معارف و کار و امور اجتماعی از طریق موبایل انجام شده است.

کارکردهای وزارت مخابرات برای اشتغال زایی طی سال مالی ۱۳۹۹:

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر اساس پلان استخدام کارمندان در بستهای کمبود این وزارت، در جریان سال مالی ۱۳۹۹ اقدامات عملی نموده بستهای کمبود خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. که در این بخش بگونه مستقیم و غیر مستقیم به دست آوردهای ذیل نایل آمده است.

در بخش اشتغال زایی مستقیم:

 • تعداد (۴۵) تن کارشناس ومتخصص مسلکی در پروژه های انکشافی جهت بهبود کار و ارتقای ظرفیت تخنیکی  کارمندان وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی استخدام شده اند.

 • تعداد (۱۷۲) تن کارمند در بست های خالی به اساس سیستم  معاشات و رتب استخدام شده اند.

در بخش اشتغال زایی غیرمستقیم:

در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بطور تخمینی برای حدود (۲۰۰۰۰۰) تن بطور غیر مستقیم زمینه کار مساعد گردیده است.

 

پلانهای آینده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای سال مالی ۱۴۰۰

‏۱.  توسعه تکنالوژي معلوماتي افغانستان (توسعه حکومتداری الکترونیکی در بخش معارف، ‏تحصیلات عالی و صحت)؛

‏۲.  توسعه مرکز تبادله انترنت (‏NIXA‏)؛‏

‏۳.  تبدیل نمودن مرکز ملی معلومات افغانستان به ‏iCloud؛

‏۴.  تطبیق پروژه دیجیتل کاسا؛

‏۵.  پرداخت معاشات از طریق موبایل (‏MSP‏)؛‏

‏۶.  تطبیق پروژه های واحد- ریفورم های وزارت؛

‏۷.  توسعه زیربنا برای تصادیق و معاملات الکترونیکی (‏ARCA‏)؛‏

‏۸.  ایجاد اسیشن زمینی ستلایت برای سکتورتعلیمی و صحت؛

 


 

دستآوردهای عمده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

 • ترتیب ستراتیژی حکومتداری موبایل
 • ترتیب پالیسی ICT
 • ترتیب و تکمیل ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی
 • ترتیب و تکمیل ماستر پلان و ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی
 • تکمیل مسوده ستراتیژی ملی برای امنیت سایبر(Cyber Security
 • ترتیب پالیسی دسترسی باز (Open Access Policy
 • ترتیب پالیسی انکشاف صنعت ICT.
 • توسعه تعداد ۴۴۰۰۰ لین تیلفون دیجیتل در شهرک احمد شاه بابا و شهرک امید سبز شهرکابل، شهرک عینو قندهار ، ولسوالی شندند هرات و شهر لشکر گاه هلمند
 • توسعه شبکه فایبرنوری بطول ۶۳۷ کیلومتر درمسیرجلال آباد- کنر، جبل السراج- کاپیسا- بگرام و خوست بندرغلام خان و بامیان– مزارشریف - دره صوف – یکاولنگ ومسیر لته بند ، بامیان – یکاولنگ ، سروبی – پل گزگ و قندهار الی میدان هوایی قندهار.
 • تست های مقدماتی (PAC) و نهایی ( FAC) پروژه های CCN بغلان ، پلخمری ، تالقان ، چاریکار و خوست ، فراه و غزنی و تالقان
 • دیزاین شبکه های فایبرنوری درپروژه های سرک کندهار- ارزگان ، کوتل خاواک ولایت پنجشیر، بغلان- دوراهی بامیان – دوراهی یکاولنگ بطرف دره صوف ، سرک حلقوی شهر کابل از کمپنی الی سرک لوگر و سرک  چغچران-هرات  با وزارت فواعد عامه.
 • مشکلات ،پیشنهادات ونیازمندی های مخابراتی وپستی ریاست ها ی مخابرات ولایات برای راه های حل مشکلات آن با ادارات زیربط ارسال شده است که  بعد ازاخذ معلومات به مرجع مربوطه آن اطیمنان داده شده است .
 • گزارش ازچگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ومصارفاتی  بودجه انکشافی ربعوار سال  ۱۳۹۴ ترتیب  وبه وزارت محترم اقتصاد واداره مرکزی احصایه دفتر مقام وولسی جرگه ارسال گردیده است .
 • گزارش دلایل عدم مصرف بودجه  پروژه های انکشافی طی سال ۱۳۹۳ وسال ۱۳۹۴ ترتیب به وزارت مالیه ارسال شده است .
 • گزارش دستاورد های عمده وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی جهت حسابدهی حکومت به ملت طی سال ۱۳۹۴ ترتیب وبه اداره امور ارسال شد.
 • اقدامات انجام شده معه نظریات و پشنهادات در موردپنجمین پروتوکول میان افغانستان ، ترکمنستان در رابطه به شبکه  فایبر نوری به وزارت خارجه واقتصاد ارسال شده است.
 • مسوده تفاهمنامه جدید میان افغانستان و کشور تاجکستان در مورد توسعه همکاری های بیشتر در عرصه خدمات مخابراتی ترتیب به دفتر ریاست اجرائیه ارسال شده است .
 • طرح مسوده در عرصه همکاریهای مخابراتی وپست که قرار است بین وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی افغانستان وکشورچین به امضآ برسد ترتیب گردیده است.
 • نظریات وپیشنهادات رابطه به راپور جلسه ۲۵ اجلاس شورای پلانگذاری ایکو ،اولین اجلاس کمیته ژینوماتیک سازمان ایکو ، مسوده پلان استراتیژیک کنترول وکاهش انتشار منابع آلوده گی هوا به اداره ملی محیط زیست ارایه گردید.
 • فیصله محکمه در رابطه به ملکیت مخابرات ساحه کارته نو مواصلت نموده وغرض تصمیم نهائی به ریاست طرح وتطبیق شاروالی کابل ارسال گردیده اسن نسبت نبود بودجه تست خاک پروژه ساختمانی بلند منزل جاده میوند ، ننگرهار و بلخ صورت نگرفته است.
 • ۴۲ قطعه نقشه های کانالی ، پیرایمری، سکندری - های اطاق کیبل وMDF– شبکه دستگاه کارته نو در جوف دو کارتن تهیه وبا دو حلقه CD سافت کاپی آن جهت استفاده به شرکت تیلی کام ارسال شد.
 • توسعه شبکه فایبرنوری در مسیر شمال شرق و مرکزی جمعأ بطول  (۲۷۹) کیلومتر تکمیل گردیده و  اقدامات بشرح ذیل صورت گرقته است.
 • تجهیزات و تمام وسایل مورد نیاز ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه کیبل فایبر نوری تهیه گردیده است.
 • تمدید شبکه فایبرنوری درمسیرشمالشرق کشوربطول (۲۵۴) کیلومترازشهرکندزالی شهرفیض اباد تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.
 • تمدید شبکه فایبرنوری از شهرکندز الی تالقان مرکز ولایت تخار بطول   (۱۳۸) کیلومتر و تمدید شبکه فایبر نوری از شهر تالقان الی شهر فیض آباد بطول (۱۱۶) کیلومتر تکمیل و تجهیزات SDH مربوطه فایبر نوری نصب و به بهره برداری سپرده شده است.
 • تمدید شبکه کیبل فایبرنوری در مسیر جبل السراج الی بامیان- یکاولنگ بطول ۲۵۲ کیلومتر کندنکاری و پایپ اندازی صورت گرفته که از این جمله تمدید فایبرنوری از ولسوالی جبل السراج الی ولسوالی شنواری غوربند ولایت پروان بطول (۲۵) کیلومتر تکمیل و تجهیزات SDH در سایت های مربوطه نصب گردیده است.
 • انجام تست مشترک مقاومت پایپ های HDPE فایبرنوری با انجینران وزارت فواید عامه در پروژه در حال کار سرک سازی.
 • ترتیب کانسب نوت و پروپوزل پروژه های انکشافی.
 • تعیین اهداف انکشاف پایدار (SDG) سکتور مخابرات .
 • پیگیری بورسهای خارجی سازمانهای بین المللی مخابراتی ، و اتخاذ تـدابیر لازمـه بـه منظور استفاده اعظمی از فیلوشیپ ها.
 • ابرازنظرپیرامون سوالنامه اتحادیه های بین المللی مخابراتی ومرور سایت های مربوطه (UPU,APPU, APT,ITU GSMA ICANN، GAG،SAPU ).
 • درطی سالهای ۱۳۹۴ الی ‍۱۳۹۶ به تعداد ۵۷۷ تن کارمندان وزارت دربورسها ، فیلوشیپ ها،اسکالرشیپ ها و سیمینارها به خارج ازکشوراعزام گردیده اند.
 • سفرهای خارجی کارمندان این وزارت درج دیتابیس سالهای  2015 ، 2016 و 2017  گردیده است
 • ترتیب گزارشات از تطبیق پروژه های انکشافی.
 • ترتیب گزارشات از تطبیق پلان های صد روزه وزارت .
 • گزارشات از چگونگی تطبیق پلان مبارزه با فساد اداری .
 • ترتیب گزارشات از تطبیق پروژه های انکشافی و از تطبیق پلان وزارت به اساس نتایج.
 • جمع آوری وتــوحید پلان و گزارشات ریاست های مـرکـزي وزارت وهمچنان ۳۴ ولایت .
 • ترتیب گزارش به اساس تعهدات به شورای ملی.
 • جمع آوری امار وارقام احصائیوی سکتور مخابراتی و پستي خانه پـری فـورمـه های احصائـیوی ربعوار و سالانه برای ادارات مختلف ذیربط.