خپرونې

گرازش دستآوردها و فعالیت های اترا وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به پشتو ۱۴۰۲

د ۱۴۰۱ د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجی وزارت ته ګزارش

د کابل ولایت د مخابراتو ریاست د 1400مالي کال د لاسته راوړنو راپور

روش اندازه گیری کیفیت مخابراتی

د ۱۴۰۰ مالي کال، د پایلو پر بنسټ د پلان راپور

د افغانستان د (.af) دومینونه

اړیکه مجله د مخابراتو وزارت د چنګاښ میاشتې د ۱۴۰۰ کال

اړیکه مجله د مخابراتو وزارت د غبرکولې میاشتې د ۱۴۰۰ کال

اړیکه مجله د مخابراتو وزارت د غویی میاشتې د ۱۴۰۰ کال

اړیکې مجله وری ۱۴۰۰

د تقنینی اسنادو د کړنلارې په ترڅ کې کړنلارې

اړیکه مجله کب ۱۳۹۹

مجله اریکه ماه دلو ۱۳۹۹

په ۱۳۹۹ مالي کال کې د مخابراتو وزارت د لاسته راوړنو راپور او ملت ته د حکومت د حساب ورکول

اړیکه مجله مرغومی ۱۳۹۹

د بریښنايي معاملو او لاسلیک قانون

Pagination