پروژه ریال تایم دیتا منجمنت

سیستم  ریل تایم:

پروژه ریل تایم از سال 1395 مطرح بحث قرار گرفته که متاسفانه درجریان چند سال این پروژه آغاز نگردیده بود.

ما توانستیم که این پروژه را آغاز و قسمت اول انرا حتی قبل از تکمیل کار به بهره برداری بسپاریم.

•شروع قرارداد: 5 حمل 1398
•مدت قرارداد: ار تاربخ 5 حمل 1398 الی 15 ماه
•مدت حفاظت و نگهداری: 1 سال
•مدت ورانتی: 3 سال
•شرکت قرارداد کننده: لیترو و بوستیس 
•فیصدی پیشرفت 10 در صد: 100 %

هدف عمده:

•نظارت بر گردآوری 10 فیصد محصول خدمات مخابراتی.
•نظارت برعواید سکتور مخابرات.
•تضمین عواید.
 

تاثیرات پروژه بالای جامعه/حکومت:

•ایجاد شفافیت در گرد اوری محصول خدمات مخابراتی
•ایجاد شفافیت درقسمت عواید سکتور مخابرات.

 

سیستم ریل تایم:

•5 شرکت مخابراتی خصوصی در سیستم وصل شده است.
•شرکت ها Live است.
•بطور اوسط روزانه 12.5 میلیون افغانی در سیستم جمع آوری میشود.

به نسبت مشکلات امنیتی، قطع شدن خدمات در یکتعداد از ولایات و تخریب سایت های مخابراتی، در سال جاری خدمات کمتر به تناسب سالهای قبل ارایه گردیده و به همین سبب عواید 10 فیصد نیز کمتر میباشد.

در اولین روز کاهش خشونت 700 سایت مخابراتی دوباره به فعالیت گرفته شده.

مبلغ

سال

802

1394

4.288

1395

4.270

1396

3.898

1397

4.185

1398

 


 

قانون محصول خدمات مخابراتی وضع ۱۰ فیصد محصول خدمات مخابراتی را بالای تمامی خدمات مخابراتی هدایت داده اند محصول خدمات مخابراتی از جانب شرکتهای مخابراتی حین اضافه نمودن کریدت پیش پرداخت و پس پرداخت  وضع و درهر پانزده روز به حساب وزارت مخابرات انتقال میگردد.

به منظور نظارت بر جمع آوری و انتقال عواید محصول خدمات مخابراتی – قانون محصول خدمات مخابراتی به ایجاد سیستم ریال تایم دیتا منجمنت (سیستم بلنگ الکترونیکی) هدایت داده اند.

به منظور تطبیق احکام قانون؛ شورای عالی اقتصادی وزارت مخابرات – وزارت مالیه – وزارت اقتصاد و اداره اترا را توظیف نموده اند که درهمکاری باهم سیستم ریال تایم دیتا منجمت را ایجاد نمایند.

بتاسی از هدایت فوق کمیته تخنیکی متشکل از نماینده گان ادارات ذیربط تشکیل گردیده و مشخصات تخنیکی سیستم را ترتیب نموده اند که بعدا پروسه تدارکات ان از طریق اداره محترم تدارکات ملی پیگری گردیده است.

اسناد تدارکاتی پروژه ریال تایم دیتا منجمت به کمسیون محترم تدارکات ملی ارسال گردیده و کمسیون محترم تدارکات ملی به منظور دقت بیشتر هدایت داده اند که اسناد تدارکاتی توسط متخصصین بین المللی بازنگری گردیده ونتیجه به کمسیون تدارکات ملی گزارش داده شود.

اسناد تدارکاتی پروژه ریال تایم به اداره تدارکات ملی اعاده گردیده است.

وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی آماده گی های لازم برای ایجاد سیستم ریال تایم را تکمیل نموده و هر زمانیکه کمسیون محترم تدارکات ملی در مورد عقد قرارداد هدایت دهند – سیستم ریال تایم به زود ترین فرصت ممکن ایجاد خواهد شد.