داستان موفقیت

حمیرا ناصر- کارمند بخش تکنالوژی معلوماتی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

 

Snow
راه اندازی اینگونه کارگاه های اموزشی به خصوص برای کارمندان طبفه اناث وزارتخانه ها وسایر ادارت نقش خیلی مهم و عمده را در زندگی کاری و شخصی زنان بازی میکند. بخاطریکه نتها از لحاظ مسلکی توانا میشوند بلکه در زندگی شخصی نزد خانواده، دوستان و خویشاوندان خود جایگاه خاص پیدا میکند. و کسب این افتخارات احساس خوب برای ما زنان میدهد و ما را روحیه و انرژی مثبت میدهد تا بیشتر کار کنیم و بیشتر دستاورد در عرصه کاری خود داشته باشیم.

موضوع: ورکشاپ آموزشی پروژه برنامه ریزی منابع دولتی

(Government Resource Planning (GRP

ادیتورسائر ځلاند سخنگو وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

مصاحبه کننده: همایون صدیقی

نویسنده: همایون صدیقی  کارشناس روابط عامه و رسانه ها

تاریخ: ۱۳ قوس ۱۳۹۷

خلاصه:

حمیرا ناصر، ۲۸ سال دارد، کارمند بخش تکنالوژی معلوماتی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان میباشد. حمیرا از پوهنځی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون کابل فارغ گردیده. حمیرا درورکشاپ اموزشی یک ماهه که از طرف ادراه آسان خدمت، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد برنامه ریزی منابع دولتی  Government Resource Planing (GRP)دایرگریده بود پروگرام های کمپیوتری Jawa Scrip, PHP, SQL, DBMS, HTML, CSS را فراگرفت. این ورکشاپ اموزشی در دو بخش تنظیم گردیده بود۱) بخش دیزاینگ و ۲) دیتابیس که هردو بخش شامل موضوعات مختفلت و متنوع و در عین حال جواب گو ضروریات کار روزمره شرکت کننده گان بود. حمیرا میگوید "موضوعات را که من در این ورکشاپ اموزشی ۳۰ روزه یادگردفتم توانایی و قابلیت کاری من را بلند برد."  دراین ورکشاپ به تعداد 12 نفر از اداره ستره محمکه و بیمه ملی افغان شرکت کرده بودند. هدف راه اندازی این ورکشاپ بلند بردن ظرفیت و توانای های مسلکی کارمندان تکنالوژی معلوماتی نهاد های مذکور در عرصه استفاده از برنامه های کمپیوتری که اداره آسان خدمت برای بهتر ساختن فعالیت های نهاد های دولتی دیزاین نموده ، میباشد.  حمیرا از روش درسی و موضوعات که در کار گاه اموزشی تدریس گردید خشنود به نظر میرسد و امید وار است که همچو ورکشاپ های اموزشی در اینده نیز دایر گردد و پیشنهاد مینماید که درورکشاپ های اموزشی باید برای زنان سهم بیشتر داده شود.

Snow
این کارگاه مرا کمک نمود تا برنامه های Jawa Script, PHP, SQL DBMS, HTML CSS را بصورت اساسی بیاموزم -فرا گیری این مهارت ها نه تنها از نظر کار و مسلکی مرا توانا ساخته بلکه در زندگی شخصی نیز مایه افتخار و سربلندی من در خانواده و دوستان گردیده و مرا به اینده کاری ام امیدوارساخته.

داستان حمیرا ناصر به زبان خودش:

" نام من حمیرا ناصر است، 28 سال دارم و فارغ التحصیل پوهنخی تکنالوژی معلوماتی، پوهنتون کابل میباشم. مدت 4 سال میشود که من در بخش تکنالوژی معلوماتی ستره محکمه کار میکنم. در حدود یک سال میشه که اداره آسان خدمت، وزارت مخابرات و تکنالوژِ معلوماتی پروژه بنام برنامه ریزی منابع دولتی  Government Resource Planning (GRP) را در ستره محکمه تطبیق نمودند این پروژه تغیرات زیاد را در بخش تکنالوژی معلوماتی وارد نمود مثلا تمام دفاتر را با استفاده از برنامه های کمپوتری و برنامه های کمپیوتری HTML, CSS,

Jawa Script, PHP, SQL DBMS با هم وصل نموده. اگر چه این برنامه ها را من قبلا در پوهنتون خوانده بودم مگر بسیار سطحی و با جزیات روی این برنامه ها برای من تدریس نشده بود بنآ انقدر معلومات در این مورد نداشتم. در ورکشاپ اموزشی که تو سط ادراه اسان خدمت به راه انداخته شده بود و  30 روز دوام یافت و تمام برنامه های که مه قبلا از انها نام بردم شامل پلان درسی این ورکشاپ بود.

فرا گیری این برنامه ها از چند جهت برای من نفع رساند، اول اینکه سطح توانای کاری و مسلکی ام را بلند برد و دیگر اینکه برای من اعتماد به نقس بخشید و همچنان اعتبارم را نزد ادره بهتر ساخت و ممکن است ادراه مسوولیت های بیشتر را در اینده به دوش من بسپارد. و در حقیقت یک امیدواری در دل من پیدا شده که زنان هم میتوانند در راس امور در ادارات دولتی قرار گیرند، صادقانه و عاشقانه به مردم کار کنند و در عین حال نزد خانواده و دوستانم جایگاه خاص را پیدا کردم ، با این همه افتخار میکنم و حس خوبی برای اینده دارم.

من ازرهبری وزارت مخابروات و تکنالوژی معلوماتی و اداره اسان خدمت تشکر میکنم از اینکه زمینه آموزش بهتر را برای من و سایرهمکارانم مساعد ساخت تا مهارت های جدید را فراه گیرم و ارام ارام به ارزو هایم که یکی ان مسلط بودن در مسلکم یعنی تکنالوژی معلوماتی است برسم. امید اور هستم که این اولین و اخرین ورکشاپ اموزشی وزارت مخابرات نباشد و در اینده نیز همچو ورکشاپ را تنظیم نمایند.

  راه اندازی اینگونه ورکشاپ های اموزشی به خصوص برای کارمندان طبفه اناث وزارتخانه ها وسایر ادارت نقش خیلی مهم و عمده را در زندگی کاری و شخصی زنان بازی میکند. بخاطریکه نتها از لحاظ مسلکی توانا میشوند بلکه در زندگی شخصی یعنی نزد خانواده، دوستان و خویشاوندان خود جایگاه خاص میشود پیدا میکند. تمام اینها افتخارات خیلی مهم است و احساس خوب برای ما زنان میدهد و ما را روحیه و انرژی مثبت میدهد تا بیشتر کار کنیم و بیشتر دستاورد در عرصه کاری خود داشته باشیم.

 

معلومات در مورد پروژه Government Resource Planning (GRP)

Snow

احمد کاکړ، انجینیر تکنالوژی معلوماتی، کارمندان اداره اسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و یک تن از اموزگاران این ورکشاپ میگوید " این سیستم کاملاٌ محصول افغانستان میباشد که با قوانین و پروسیجرهای دولتی کشور مطابقت دارد. این سیستم از جانب متخصصین تخنیکی اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بعد از ارزیابی همه جانبه و استفاده از تجارب بین المللی  تهیه گردیده است. هدف اصلی این سیستم ایجاد یک چارچوب کارآمد برای دیجتل سازی تمام نهادهای دولتی است و این یک گام مؤثر بسوی حکومتداری الکترونیکی میباشد.

به طور کلی، این سیستم  شش مادیول دارد که مادیول های منابع بشری، مالی و بودجه، تدارکات، داریی ها، اسناد و ارتباطات و راپوردهی در این شامل میباشند. قابل یادآوریست که طرح این سیستم در شورای عالی اقتصادی  منظور گردیده است و تطبیق سیستم در بعضی دوایر دولتی در جریان میباشند.

سیستم GRP قرار است در 9 وزارت خانه الی ختم سال 2018 تطبیق گردد و با تطبیق و اتصال سیستماتیک شعبات از طریق GRP  شفافیت در روند کاری ادارات، نظارت و گزارش گیری دقیق از پروسه ها  ایجاد میگردد. اتصال GRP  با وزارت خانه ها و سیستم های وزارت مالیه و تدارکات ملی، مرکزی سازی بانک معلومات و ایجاد سیستم واحد و جامع گزارش گیری از منابع دولتی و ترتیب پالیسی و طرزالعمل برای سیستم GRP .