مقالات ساینس و تکنالوژی

چگونه میتوانیم کمپیوتر امن داشته باشیم

 

اهمیت تکنالوژی در رشد همه‌جانبه زندگی اجتماعی

وزارت مخابرات   |  ۲۰-۳-۱۴۰۰  |

 

چگونه میتوانیم کمپیوتر امن داشته باشیم

 

چگونه میشود کمپیوتر امن داشته باشیم

وزارت مخابرات   |  ۲۰-۳-۱۴۰۰  |

 

Big Data

 

دیتاهای بزرگ، تحلیل و تجزیه آن

وزارت مخابرات   |  ۱۳-۳-۱۴۰۰  |

 

CERT

 

تیم پاسخگویی به حوادث کمپیوتری (CERT/CSIRT)

وزارت مخابرات   |  ۲۰-۳-۱۴۰۰  |

 

MCIT logo

 

شورای عالی تکنالوژی معلوماتی افغانستان

وزارت مخابرات   |  ۲۲-۳-۱۴۰۰  |

 

Technology

هشت تکنالوژی که باعث امنیت بیشتر اسناد ما میشود

وزارت مخابرات   |  ۲۹-۳-۱۴۰۰  |

 

کارآموزی

 

فرصت کارآموزی برای بانوان در سکتور مخابرات

وزارت مخابرات   |  ۲۰-۳-۱۴۰۰  |

 

domain .af

 

تأسیس دومین افغانستان (DoTAF)

وزارت مخابرات   |  ۱۶-۴-۱۴۰۰  |

 

eGove

 

حکومتداری الکترونیکی چیست؟

وزارت مخابرات   |  ۲۱-۴-۱۴۰۰  |

 

ITU

اهمیت عضویت در اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)

وزارت مخابرات   |  ۲۰-۳-۱۴۰۰  |

 

با امضای دیجیتالی مصوون بمانید

 

معاملات و مراسلات الکترونیکی اعتبار قانونی می‌آبد

وزارت مخابرات   |  ۲۳-۴-۱۴۰۰  |

 

اقتصاد دیجیتلی

 

اقتصاد دیجیتلی

وزارت مخابرات   |  ۲۴-۴-۱۴۰۰  |

 

شبکه های اجتماعی

 

تاثیر شبکه‌های مجازی بر افکار عمومی

وزارت مخابرات   |  ۲-۵-۱۴۰۰  |