د ۱۴۰۰ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د دویمې ربعې د عواید راپور

naweed_admin

د ۱۴۰۰ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي آمریت د دویمې ربعې د عواید راپور

 

د ترلاسه کولو ډول

 ټول عواید په افغاني

شمیره

۳

پُستی او مخابراتې خدمتونه

۴۴۳٬۰۴۳.۰۰

۴

د ګرځنده تیلیفونو خدماتونه

۱۰۰٫۱۵۶٫۶۴۱.۰۰

۶

د خصوصی پوستې خدماتو کمیشن ۱۵٪

۷٫۳۰۶٫۸۷۵.۰۰

۷

مخابراتی فیس (٪۱۰ سلنه کریدت کارت)

۱٫۱۷۷٫۳۲۰٬۸۶۴.۰۰

۸

د افرادو او قانونی اشخاصو جرایمي

۵۱۹٫۷۹۷.۰۰

۱۰

متفرقه عواید

۳٫۲۴۰٫۳۹۹.۰۰

 

د تیرو کلونو څخه د عایدات انتقال (باقیات)

۰

 

د حکومت کورونه په کرایه ورکول

۰

ټول عواید

۱٫۲۸۸٫۹۸۷٫۶۱۹.۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      په درنښت