باز جمع آوری و انتقال تاور ۱۵ متره روف تاف گولایي سینما خیرخانه مینه

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا یک پایه  تاور ۱۵ متره روف تاف سایت KAB062 شبکه سلام  واقع گولالي سینما خیر خانه مینه خویش را باز جمع آوری و انتقال آن به گدام شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع مهتاب قلعه را با استفاده  روش نرخگیری طی مراحل نمایند .

اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان ارائه خدمات ساختماني فوق الذکر که مشخصات مندرج استعلام نرخگیری، ‌ ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  را داشته باشد قیمت  خویش را در استعلام  نرخگیری ارائه نموده  و آن را در پاکت  سربسته به آدرس ذیل تسلیم نمایند

آدرس و تاریخ تسلیمي استعلام های نرخگیري :

از تاریخ نشر اعلان الی  سه شنبه ۲۷ سرطان  ۱۴۰۲ ساعت 02:00 بعد از ظهر  مدیریت عمومي خریداری، آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعمیر پُست و پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان، کابل  افغانستان.

در صورت کدام مشکل با شماره ذیل در تماس شوید: 0202106258

Documents

استعلام نرخگیری باز و انتقال تاور

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۶:۱ محمد جان خان وات، تعمیر پست پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شماره تماس: 0202109184
Background image

پروژه کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت هرات - بادغيس الی فارياب برای لات های اول، دوم

اعلان دعوت برای داوطلبی

. . .

نهاد تدارکاتی

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

تمویل کننده

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹ - ۱۲:۲۴ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و اکمال روغنیات مورد نیاز وسایط و جنراتورهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و اکمال روغنیات مورد نیاز وسایط وجنراتورهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت امارتی نفت و گاز...

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۷ - ۱۰:۱۳ محمد جان خان وات، تعمیر پست پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شماره تماس: 0202109184
Background image

بازگشت به داوطلبی ها