اعلان کارمندیابی: به تعداد (۴۰) بست کمبود سوم و چهارم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به رقابت گذاشته میشود

naweed_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۱۳:۳۸

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

به منظـور سپردن کار به اهـل آن و تحقـق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامـی افغـانستان درمـورد اصلاح وایجـاد اداره سالم  وهمچنان متـکی به مواد هشتم، نُهم، و دهم طرزالعمل تعیینات کارکنان بست های سوم، چهارم، پنجم و ششم کارکنان خـدمات ملکی تمام بست های خالی که از طــریـق رقابت آزاد احـراز میـگــردند باید با اســـتفاده  از صـدور مکاتـب به تمامی مراجع ذیربط از طریـق رسانـه ها و سایـر امـکانات اعـلان گـردد. بـدین ملحوظ به تعداد (۴۰) بست رتبه سوم و چهارم کمبود ریاست مرکزی شامل سیستم رتب و معاش این وزارت از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ الی ۱۳۹۹/۹/۲۳ به اعلان کارمندیابی سپرده میشود.

همچنان ریاست های محترم ذیربط موضوع اعلان بست های فوق الذکر را به اطلاع تمام کارکنان خویش رسانیده تا علاقمندان که معیارات شارت لست را تکمیل نموده بتوانند در پروسه رقابتی اشتراک نمایند.

 

اسنادها:

 رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق اینــــجا کلیک نمایید.

سافت فورم کاریابی اینـــــــجا کلیک نمایید.

نوت: قبل از انتخاب بست مورد نظر رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق را به دقت مطالعه نمایید همچنان قابل یادآوریست که فورم ها خانه پری شده تنها حضوری پذیرفته میشود.

.یادداشت: بست های خالی از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ الی  ۱۳۹۹/۹/۲۳ مهلت دارند 

 

جدول بست ها:

شماره عنوان بست بست تعداد بست ریاست دانلود فایل
۱ کارشناس اتحادیه های ITU ۴ ۱ دفتر مقام دانلود لایحه وظایف
۲ مدیر عمومی هماهنگی خدمات امور کوچی ها ۴ ۱ دفتر مقام دانلود لایحه وظایف
۳ کارشناس واحد پلانگذاری نظارت و ارزیابی ۳ ۱ نظارت و ارزیابی دانلود لایحه وظایف
۴ واحد (آمر) ساینس / تحقیق و توسعه ۳ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۵ کارشناس هماهنگی از تحقیق سطح ملی ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۶ کارشناس انترنت اشیاء (IOT) ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۷ کارشناس هوش مصنوعی (AI) ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۸ کارشناس BIG DATA (معلومات با مقیاس بزرگ) ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۹ کارشناس پلاک چین (BLOCK CHAIN) ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۱۰ سکرتر ۴ ۱ معینیت پالیسی و پروگرام دانلود لایحه وظایف
۱۱ تحلیل گر تجارت و بازارکار ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۲ کارشناس طراحی و دیزاین پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۳ انجنیر طراحی و دیزاین پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۴ انجنیر حفظ و مراقبت پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۵ کارشناس مدیریت کننده کار آفرین ها و متشبثین کوچک و متوسط (SME and Startup) ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۶ کارشناس مهندسی پروسه ها ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۱۷ کارشناس استراتیژی و نقشه راه دیجیتلی برای حکومت ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۱۸ کارشناس مدیریت تغییر ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۱۹ کارشناس حصول اطمینان از بهبود مستمر استندردها ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۰ واحد (آمر) سرمایه گذاری دیجیتالی و مدیریت برنامه ها ۳ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۱ واحد (آمر) آسان خدمت ۳ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۲ کارشناس هماهنگی ولایات ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۳ کارشناس ثبت قراردادها آسان خدمت ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۴ کارشناس آموزش ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۵ کارشناس مدیریت و پالیسی ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۶ هماهنگ کننده و نظارت کننده بخش تی او تی (TRAINING OF TRAINERS) ۴ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی دانلود لایحه وظایف
۲۷ هماهنگ کننده و نظارت کننده کد نویسی برای خانم ها ۴ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی دانلود لایحه وظایف
۲۸ هماهنگ کننده و نظارت کننده آموزش الکترونیکی ۴ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی دانلود لایحه وظایف
۲۹ آمر تفتیش پروژه های انکشافی ۳ ۱ تفتیش داخلی دانلود لایحه وظایف
۳۰ کارشناس نظارت و ارزیابی ساحوی ۴ ۱ نظارت و ارزیابی دانلود لایحه وظایف
۳۱ کارشناس اتصال محلی ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی دانلود لایحه وظایف
۳۲ کارشناس اتصال منطقوی ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی دانلود لایحه وظایف
۳۳ کارشناس شبکه اتصال ولایات و ولسوالی ها ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی دانلود لایحه وظایف
۳۴ کارشناس اتصال زیربنایی فایبر نوری ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی دانلود لایحه وظایف
۳۵ کارشناس اتصال ترانزیت هپ ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی دانلود لایحه وظایف
۳۶ انجنیر CMS ۴ ۱ زیربنای کلید عامه IT دانلود لایحه وظایف
۳۷ انجنیر تهویه ۴ ۱ زیربنای کلید عامه IT دانلود لایحه وظایف
۳۸ انجنیر پاور ۴ ۱ زیربنای کلید عامه IT دانلود لایحه وظایف
۳۹ کارشناس ارزیابی اجراآت کارکنان ۴ ۱ منابع بشری دانلود لایحه وظایف
۴۰ مدیر عمومی حاضری الکترونیکی ۴ ۱ منابع بشری دانلود لایحه وظایف