اعلان کاریابی (۲) بست خالی رتبه سوم از طریق رقابت آزاد

naweed_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۱۶:۳۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اداره ملی حفاظت محیط زیست به منظور تحقق اهداف نیک امارت اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل کار در مورد اصلاح و ایجاد اداره کارا و سالم و جذب افراد مسلکی به تعداد دو بست رتبه سوم مرکزی سیستم رتب و معاش خویش را از تاریخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲ الی ۷/۱۱/۱۴۰۲ مطابق به ۴/۷/۱۴۴۵ الی ۱۵/۷/۱۴۴۵ به مدت ده روزکاری از طریق پروسه رقابت آزاد به طور آنلاین و حضوری به اعلان رقابتی می‌سپارد.

متقاضیان محترم که تابعیت افغانستان را داشته باشند می‌توانند فورم درخواستی را به طور آلاین از سایت ذیل www.nepa.gov.af  دریافت نمایند و یا به شکل حضوری اخذ نموده و با درک مسوولیت کامل بصورت دقیق بدون قلم خوردگی خانه پُری و قبل از ختم میعاد اعلان بست‌ها همراه با اسناد تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی و تجربه کاری خویش ضم فورم درخواستی نمایند.

قابل یادآوریست کاندیدانیکه تجربه کاری از وظیفه رسمی داشته باشند خلص سوانح خود را که شش ماه از تاریخ صدور آن سپری نشده باشد و اگر کاندید در مؤسسات و شرکت‌های خصوصی انجام وظیفه نموده باشد کاپی قرارداد کار و تصدیق ثبت و راجستر شده اداره آیسا و یا وزارت محترم اقتصاد را با کلیه اسنادهای فوقاً ذکر شده تکمیل و به ایمیل آدرس nepa.hr.r@gmail.com ارسال نموده و یا بطور حضوری به مدیریت توزیع فورم و تدقیق اسناد ریاست منابع بشری اداره مذکور تسلیم نمایند.

شرایط پذیرش:

بست آمر استخدام (۳)

رشته تحصیلی: 

حد اقل لیسانس در یکی از رشته‌های (مدیریت آموزشی اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت آموزشی، حکومتداری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، مدیریت عمومی و مدیریت پروژه)

تجربه کاری مورد نیاز:

لیسانس با داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات مالی و بین المللی داخل و خارج از کشور و کاندید خلاف رشته با داشتن حد اقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه.

شرایط پذیرش:

بست آمر ارتباط خارجه:

رشته تحصیلی:

حد اقل لیسانس در یکی از رشته‌های (روابط بین المللی، حقوق و علوم سیاسی، پالیسی عامه، ارتباطات، اداره عامه، مطالعات توسعه و محیط زیست).

تجربه کاری مورد نیاز:

لیسانس با داشتن حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه از مؤسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور و کاندید خلاف رشته با داشتن حد اقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه.

در صورت ضرورت به شمار‌های (۰۷۴۹۷۹۳۳۷۲) (۰۲۰۲۹۲۶۴۰۹) در تماس شده حل مطلب نمایند.

جدول بست ها:

شماره عنوان بست بست تعداد بست ریاست مربوطه
۱ آمر استخدام ۳ ۱ ریاست منابع بشری
۲ آمر ارتباط خارجه ۳ ۱ ریاست هماهنگی و ارتباط خارجه