گزارش کاری ربعوار و پلان کاری سالانه ولایتی سال ۱۴۰۰ وزارت مخابرات

 

شماره گزارش کاری ربعوار سال ۱۴۰۰ فایل پلان کاری سالانه ولایتی ۱۴۰۰ فایل
۱ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی کابل PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی کابل PDF
۲ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی هرات PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی هرات PDF
۳ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی مزار PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی مزار PDF
۴ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی تخار PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی تخار PDF
۵ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی کندهار PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی کندهار PDF
۶ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی لوگر PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی لوگر

PDF

۷ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی زابل PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی زابل PDF
۸ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی پروان PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی پروان PDF
۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی کندز PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی کندز PDF
۱۰ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی هلمند PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی هلمند PDF
۱۱ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی پکتیکا PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی پکتیکا PDF
۱۲ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی پکتیا PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی پکتیا PDF
۱۳ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی غور PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی غور PDF
۱۴ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی پنجشیر PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی پنجشیر PDF
۱۵ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی کاپیسا PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی کاپیسا PDF
۱۶ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی فاریاب PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی فاریاب PDF
۱۷ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی نیمروز PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی نیمروز PDF
۱۸ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی فراه PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی فراه PDF
۱۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی جوزجان PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی جوزجان PDF
۲۰ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ننگرهار PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ننگرهار PDF
۲۱ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی میدان وردک PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی میدان وردک PDF
۲۲ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی بغلان PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی بغلان PDF
۲۳ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی بدخشان PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی بدخشان PDF
۲۴ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی سمنگان PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی سمنگان PDF
۲۵ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی خوست PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی خوست PDF
۲۶ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی سرپل PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی سرپل PDF
۲۷ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی لغمان PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی لغمان PDF
۲۸ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی بامیان PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی بامیان PDF
۲۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی دایکندی PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی دایکندی PDF
۳۰ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی غزنی PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی غزنی PDF
۳۱ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ارزگان PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ارزگان PDF
۳۲ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی نورستان PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی نورستان PDF
۳۳ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی کنر PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی کنر PDF
۳۴ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی بادغیس PDF ربع اول   ربع دوم   ربع سوم   ربع چهارم ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی بادغیس PDF