مجله (اړیکه)

 

تاریخچه مجله اړیکه:

 مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دارای قدامت ۲۰ ساله میباشد.

 این مجله در سال (۱۳۸۰ ) با تعداد ( ۴ ) صفحه به نشرات آغاز نمودکه بعد از گذشت چندین سال تغییرات زیادی در این مجله به وجود آمده یعنی از نگاه کمیت و کیفیت تغییر  کرده است، تعداد  صفحات آن بیشتر شده و به ( ۵۰) صفحه میرسد، مجله اړیکه انعکاس دهنده فعالیت ها، دستاوردها و پیشرفت های این وزارت در سطح مرکز و ولایات بوده و همچنان موضوعات مختلف و نوآوری های در عرصه تکنالوژی را که در سطح جهان تکنالوژی رخ میدهد نیز انعکاس میدهد. در یک سال به تعداد (۶۰۰۰) هزار جلد مجله که طور ربعوار (۱۵۰۰) جلد میگردد به دست نشر سپرده میشد. اما از سال ۱۳۹۷ بدینسو به علت کمبود بودجه به شکل الکترونیکی یا آنلاین به تعداد (۲۰) صفحه به نشرات خویش ادامه میدهد.

       این مجله بر علاوه ریاست‌های مرکزی و ریاست های مخابرات ولایات به دوایر دولتی و رسانه های همگانی شرکت‌های مخابراتی خصوصی نیز ارسال میگردید، شاگردان، محصلان پوهنتون‌های دولتی و خصوصی و محصلین انستیتوت تکنالوژی معلوماتی (ICTI)، علاقمندان علم و دانش و اهل مطالعه نیز از آن استفاده نموده و از معلومات  سودمند آن مستفید میشوند. این مجله تخنیکی جایگاه خاص خویش را در میان سایر نشریه های دولتی داشته و مورد قبول همگان قرار گرفته است. علاقمندان این مجله همیشه چشم به‌راه چاپ آن مجله بوده چون بیشتر محصلان از موضوعات آن مجله برای مونوگراف خویش هم استفاده میکنند.

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر علاوه نشر مجله متذکره بروشور و جنتری نیز چاپ مینماید که بروشور طور فشرده دربرگیرنده تمام موضوعات و دستاوردهای یکساله وزارت میباشد به دست نشر می سپارد.

این مجله در نتیجه کارکرد جمعی و گروهی تیم مؤفق نشرات (محمد عاشق ترجمان، معصومه نیازی کارشناس روابط اجتماعی، شبیراحمد صالحی گزارشگر و ویس خان نیکزاد عکاس) تحت نظر عبدالعزیز ستانکزی مدیر مسؤل مجله اړیکه به پیش برده میشود.

جواز فعالیت مجله اړیکه را از اینجا دریافت نمایید.

 

            عبدالعزیز ستانکزی

مدیر عمومی ارتباط عامه و مدیر مسئول مجله اړیکه

دارنده جواز نمبر (۱۳۹۱/۱۱/۱۶/۱۱۷) وزارت اطلاعات و فرهنگ

 

لیست مجله اړیکه:

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، ماه سرطان سال ۱۴۰۰

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، ماه جوزا سال ۱۴۰۰

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، ماه ثور سال ۱۴۰۰

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، ماه حمل سال ۱۴۰۰

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، ماه حوت سال ۱۳۹۹

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، ماه دلو سال ۱۳۹۹

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، ماه جدی سال ۱۳۹۹

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، ماه قوس سال ۱۳۹۹

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه عقرب سال ۱۳۹۹

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، ماه میزان سال ۱۳۹۹

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، ماه سنبله سال ۱۳۹۹

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، ماه اسد سال ۱۳۹۹

  مجله ا‌ړیکه نشریه وزارت مخابرات، در جریان قرنطین سال ۱۳۹۹

 مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات ماه جوزا بابت سال  ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه سرطان سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه اسد سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه سنبله سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه میزان سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه عقرب سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه قوس سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه جدی سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه دلو سال ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه حوت ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات، مجله ماه حمل ۱۳۹۸

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات شماره  ۳  بابت سال ۱۳۹۷

  مجله اړیکه نشریه وزارت مخابرات شماره  ۲  بابت سال ۱۳۹۷

  مجله  اړیکه نشریه وزارت مخابرات شماره  ۱  بابت سال  ۱۳۹۷