پروژه دیجیتل کاسا افغانستان

پروژه دیجيتل کاسا یکی از پروژه های مهم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بوده که در سال ۲۰۱۹ آغاز و تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

توسط پروژه دیجتل کاسا توسعه واتصال شبکه فایبرنوری آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از راه افغانستان تحقق میابد. این پروژه افغانستان را منحیث هب ترانزیتی شبکه های فایبر نوری منطقه تبدیل خواهد نمود.

این پروژه با کمک مالی بانک جهانی به هزینه ۵۱ میلیون دالر امریکایی تطبیق میگردد.


اهداف پروژه:

 • اتصال یک تعداد از ادارات دولتی مراکزولایات کشور به شبکه انترنت وانترانت.
 • پایین آوردن  قیمت انترنت در سطح کشور.
 • جلب سرمایه گزاری سکتور خصوصی در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
 • ارتقای ظرفیت ادارات دولتی جهت ارایه خدمات الکترونیکی.
 • ایجاد و بازنگری مقررات، طرزالعمل ها و پالیسی های سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  از اهداف عمده این پروژه می باشد.

بخش های عمده پروژه:

 1. اتصال شبکه ها
 2. حکومت داری الکترونیکی
 3. بارنگری و ایجاذ مقرارات ،طرزالعمل و پالیسی ها
 4. ارتقای ظرفیت

با تطبیق این پروژه موارد ذیل تحقق میابد:

 • طول شبکه فایبر نوری از ۴۷۰۰ کیلومتر به ۶۲۰۰ کیلومتر افزایش می یابد.
 • سرمایه گزاری بخش خصوصی در شبکه فایبر نوری الی ۳۰ میلیون دالر افزایش خواهد یافت.
 • قیمت 1Gb انترنت از طریق موبایل از 1.5 USD به 0.65 USD کاهش خواهد یافت.
 • نقاط اتصال شبکه فایبرنوری با کشورهای همسایه به ۱۰ مسیر می رسد.
 • خرید بندویت انترنت بین الملی برای یک تعداد دوایر دولتی.
 • سرعت انترنت بین الملی برای هرفرد از 1.2Kbps به 10Kbps افزایش خواهد یافت.
 • قیمت یک Mbps انترنت بین المللی از ۲۵ دالر به ۱۰ دالر کاهش خواهد یافت.
 • در حدود ۲۵۰ دوایر دولتی در ۲۵ ولایات کشور از طریق شبکه فایبر نوری وصل میگردد.
 • شمار استفاده کنندگان انترنت از ۹.۷ میلیون به ۱۲ میلیون افزایش خواهد یافت.
 • فیصدی استفاده کنندگان انترنت درکشور از %۲۲ به %۳۵ افزایش خواهد یافت.

دست آوردهای پروژه دیجیتل کاسا در سال ۱۳۹۸:
۱. سروی دهلیز واخان.
۲. سروی تخنیکی غرض توسعه و انکشاف مرکز تبادله انترنت افغانستان (NIXA).
۳. همکاری با اداره محترم اترا در مورد ترتیب و تدوین طرزالعمل ها.
۳.۱. طرزالعمل  برای مدیریت/کنترول کیفیت خدمات شبکه های فایبر.
۳.۲. طرزالعمل حق  العبور (Rights of Way).
۳.۳. طرزالعمل برای تعین تعرفه (قیمت) فروش بندویت بطور عمده.
۳.۴. طرزالعمل برای اتصال ذات البینی.
۳.۵. بازدید از مؤثریت طیف/ فریکونسی های اختصاص شده برای شبکه های مخابراتی و ارائه پیشنهادات برای تطبیق نسل چهارم انترنت (4G Spectrum) درکشور.
۳.۶. مرور و ارزیابی لایسنس های شبکه های فایبر نوری (OFC Licensing) و ارائه پیشنهادات لازمه.


۱:اتصال شبکه ها:

 1.  توسعه و انکشاف  پروژه نکسا  (NIXA Enhancement)

پروژه انکشاف و توسعه نکسا (NIXA) از طریق رقابت آزاد بین المللی طی مراحل گردیده که در نتیجه قرارداد با یکی از شرکت های  خدمات تکنالوژی معلوماتی به تاریخ  ۱۲ ماه سنبله سال ۱۳۹۹ عقد گردید و اکنون پروژه تحت تطبیق میباشد.

 1. تهیه و خریداری 1Gbps انترنت برای سیستم های نیکسا (Caches servers)

پروسه تدارکات برای تهیه و خریداری 1Gbps بندویت انترنت، از طریق رقابت آزاد بین المللی طی مراحل گردیده که در نتیجه آن یکی از شرکت های خدمات انترنتی کشور برنده و با آن عقد قرارداد صورت گرفت. خدمات انترنتی بتاریخ ۱۶ ماه سرطان سال ۱۳۹۹ آغاز و برای مدت یکسال ادامه می یابد.

 1. پروژه GovNet:

با تطبیق نمودن این پروژه یک تعداد از ادارات دولتی در مراکز ۳۴ ولایت کشور به منظور دسترسی به انترنت، انرانت و سایر خدمات تکنالوژی معلوماتی از طریق شبکه GovNet وصل خواهند شد. مشخصات تخنیکی Layer2 این پروژه و سروی تعیین سازی مؤقعیت ادارات دولتی در مراکز ولایات کشور تکمیل گردیده است. کاربالای مشخصات تخنیکی Layer3 و انتخاب ادارات دولتی برای وصل نمودن به شبکه GovNet جریان دارد.

 1. خریداری بندویت (Bandwidth) انترنت بین المللی برای تعداد ادارت دولتی از طریق روش IRU

تهیه نمودن انترنت برای تعداد از ادارات دولتی در مراکز ۳۴ ولایت کشور که باعث خدمات رسانی به موقع، انکشاف حکومتداری الکترونیکی، آشنایی کارمندان دولتی با تکنالوژی معلوماتی و بلند بردن سطح دانش در عرصه های مختلف در کشور خواهد گردید.

مشخصات تخنیکی این پروژه که توسط متخصصین پروژه دیجیتل کاسا ترتیب گردیده بود، به تاریخ ۲۴/۴/ ۱۳۹۹ جهت  منظوری روش IRU  به  کمیسیون تدارکات ملی ارسال گردید و بعد از دریافت هدایات آن کمیسیون، پروسه بعدی آن دنبال خواهد شد.

۲: حکومتداری الکترونیکی:

 1. ایجاد پورتال ملی و وصل نمودن یکتعداد خدمات الکترونیکی به پورتال ملی National Portal

پورتال ملی افغانستان یکی از نیاز های مهم برای دسترسی به معلومات و خدمات الکترونیکی میباشد، بدین اساس ایجاد پورتال ملی (National Portal) و وصل نمودن بعضی از خدمات الکترونیکی به پورتال ملی توسط پروژه دیجیتل کاسا صورت خواهد گردید.

اسناد تخنیکی و لایحه وظایف این پروژه توسط متخصصین تخنیکی دیجیتل کاسا ترتیب گردیده و فعلاً تحت مطالعه هیئت مؤظف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میباشد.

 1. سروی تخنیکی برای توسعه زیربناهای Cloud و سیستم ایمنی مرکز معلومات ملی افغانستان

استفاده از زیربناهای Cloud در مرکز معلومات ملی افغانستان (ANDC) از لحاظ اقتصادی، مصئونیت معلومات و فعال نگهداشتن سیستم های تکنالوژی معلوماتی ترجیح داده میشود. لهذا موجودیت دیتاسنترهای متعدد متعلق به هر اداره دولتی به شکل جداگانه،  که توأم با مصرف نمودن منابع مالی و بشری از قبیل سرمایه گذاری ابتدایی، سرمایه عملیاتی، سرمایه برای حفظ و مراقبت آنها، یافتن افراد متخصص و ماهر و از همه مهمتر تأمین مصئونیت سیستم ها از جمله چالش های جدی میباشد. بدین اساس نیاز است تا زیربناهای Cloud و سیستم ایمنی مرکز معلومات ملی افغانستان به شکل اساسی و مطابق به استندردهای بین المللی بهبود یابد.

پروسه تدارکاتی این پروژه از طریق رقابت آزاد بین المللی آغاز گردیده و به زود ترین فرصت تکمیل خواهد گردید.

 1. سروی تخنیکی برای انکشاف/ارتقاء تیم سایبر سیکورتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مقابل حملات سایبری (AF-CERT)

انکشاف و تجهیز بخش AF-CERT  با استندردهای جهانی صورت خواهد گرفت تا منجر به توانمندی کامل این تیم در مقابل حملات سایبری گردد.

پروسه تدارکاتی این پروژه تکمیل گردیده و به یکی ازشرکت های بین المللی که واجد شرایط شناخته شده بود، قرارداد در ماه جنوری ۲۰۲۰ عقد گردیده و اکنون پروژه تحت تطبیق قرار دارد.

۳: بازنگری و ایجاد مقرارات؛ طرزالعمل و پالیسی ها:

در بخش تدوین طرزالعمل ها و سایر اسناد برای اداره محترم اترا خدمات ذیل انجام شده است:

  ۱- تدوین و ترتیب طرزالعمل ها و سایر اسناد ذریعه مشاورین بین المللی که از طریق پروژه دیجیتل کاسا برای اداره محترم اترا استخدام گردیده بودند تکمیل گردید و فعلاً در ویب سایت رسمی اداره محترم اترا قابل دریافت میباشند.

 • ترتیب طرزالعمل برای اتصال ذات البینی Interconnection Regulatory Procedure شبکه های فایبر نوری.
 • ترتیب طرزالعمل برای مدیریت/کنترول کیفیت خدمات شبکه های فایر نوری (Quality of Service Regulatory Procedures).
 • ترتیب طرزالعمل حق العبور (of Way Regulatory Procedures Right) برای تمدید شبکه های فایبر نوری.
 • ترتیب طرزالعمل تعین تعرفه (قیمت) قروش بندویت فایبر نوری به طور عمده (OFC Wholesale Tariff Regulatory Procedures).

   ۲- برعلاوه طرزالعمل های فوق، طرزالعمل های ذیل نیز توسط مشاور بین المللی که از طریق پروژه دیجیتل کاسا استخدام گردیده است ترتیب گردیدند:

 • Commercial Cable Television and IPTV regulatory procedure
 • Interconnection between Countries and IP transit regulatory procedure
 • Infrastructure sharing and collection regulatory procedure

   ۳- مسوده های طرزالعمل های ذیل توسط مشاورین بین المللی دیجیتل کاسا ترتیب و غرض مراحل بعدی آن به اداره محترم اترا ارسال گردیده است:

 • IPTV Regulatory Procedure
 • Cable TV Regulatory procedure

موارد دیگر که توسط مشاور بین المللی پروژه دیجیتل کاسا با اداره محترم اترا همکاری گردیده است.

  ۴- در بخش مدیریت طیف/فریکونسی مخابراتی (Spectrum):

 • Revision of Spectrum Bands Allocation
 • Proposed 4G assignment
 • Allocation Mechanism of 4G Frequency Bands

   ۵- مرور لایسنس ها برای شبکه های فایبر نوری Draft revised ISP License

  ۶- ترتیب مسوده جوازنامه در بخش تفویض خدمات شبکه ها با حفظ شماره تیلفون Mobile Number portable (MNP) license

  ۷- Draft version of ATRA 5-year strategic plan

  ۸- در بخش تدوین پالیسی ها برای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی خدمات ذیل انجام شده است:

 • مشاور بین المللی غرض ترتیب و تدوین پالیسی برادباند برای افغانستان (National Broadband Policy for Afghanistan) استخدام گردیده و در مورد ترتیب پالیسی با مقام و ریاست پلان و پالیسی وزارت مشترکا کار مینماید.
 • مشاور جندر غرض ترتیب و تدوین پالیسی و استراتیژی جندر برای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی استخدام گردیده و در مورد ترتیب پالیسی با ریاست پلان و پالیسی وزارت و پروژه دیجیتل کاسا مشترکا کار مینماید.
 • تدوین پالیسی Voice Over IP: لایحه وظایف برای استخدام مشاور بین المللی ترتیب گردیده است، پروسه استخدام مشاور بین المللی بعد از منظوری اداره بانک جهانی و مقام محترم وزارت آغاز میگردد.
  •  
 • Optical Fiber Wholesale Tariff Regulatory Procedure
 • Optical Fiber Interconnection Regulatory Procedure
 • Quality of Service Regulatory Procedure
 • Reference Interconnection Offer Regulatory Procedure
 • Right of Way Regulatory Guidelines

 

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

 مکانیزم رسیدگی به شکایات

برای ثبت شکایات مربوط به پروژه دیجیتل کاسا اینجا کلیک نمائید.