پالیسې

د پالیسې او قوانینو نوم د فایل دانود
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ پالیسی ۲۰۱۸ - ۲۰۲۲  دلته دانلود کړئ
د پرانیستي لاس رسي قانون  دلته دانلود کړئ
د مشورې لپاره پالیسي IT Industry Development For Afghanistan  دلته دانلود کړئ
د افغانستان د جغرافيايي اطالعاتو د معياري کولو پاليسي  دلته دانلود کړئ
د افغانستان د جغرافيايي اطلاعاتو د صنف بندي پاليسي  دلته دانلود کړئ
د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوجۍ پالیسي  دلته دانلود کړئ
د ملکی خدمتونو د کارکونکو ذاتی مقرراتو د پالیسی تنظیمول  دلته دانلود کړئ