مقررې

 

د مقررې او ستراتیژي نوم دانلود کړئ
د رادیویی فریکونسی طرزالعمل او مقرره  دلته دانلود کړئ
د عامه تدارکاتو پروسیجر  دلته دانلود کړئ
د ملکی خدمتونو د مامورینو د بستونو مقرره  دلته دانلود کړئ
د ملکی خدمتونو د مامورینو د سلوک مقرره  دلته دانلود کړئ
د ملکی خدمتونو دمامورینو د ذانی امورو د تنظیم مقرره  دلته دانلود کړئ
د نوي تدارکاتو کړنلاره  دلته دانلود کړئ
په بهر کې د بورسونو او زده کړې مقررات  دلته دانلود کړئ