دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۸:۴۸ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ دیسک تاپ ، تجهیزات مخلتف نوع Wireless P2P - P2Mp اجرا پروژه لات دوم FTTH و انتقال و نصب تاور 40 متره گین فیلد در سایت GAZ212 ولایت غزنی ، موتر سایکل و........

تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ دیسک تاپ ، تجهیزات مخلتف نوع Wireless P2P - P2Mp اجرا پروژه لات دوم FTTH و انتقال و نصب تاور 40 متره گین فیلد در سایت GAZ212 ولایت غزنی ، موتر سایکل و..... . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۰ - ۱۰:۳۵ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

حفر چاه آرت ، تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت ، تهیه و تدارک ۲ پایه چیلر ۵۰ کیوی ، انتقال , اعمار سلب های جنراتور و بطری بانک سایت های kab512 و kab348

حفر چاه آرت ، تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت ، تهیه و تدارک ۲ پایه چیلر ۵۰ کیوی ، انتقال , اعمار سلب های جنراتور و بطری بانک سایت های kab512 و kab348 بطری بانک

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۱ - ۱۴:۵۶ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ ، سیستم ویدیو کنفرانس ، ۵۰ کیلو متر پایپ HDPE - اعمار ۸ باب هندهول در داخل بلاک های استانکزی - اجرا و تطبیق پروژه های فایبرنوری در زون کندز - اجرا و تطبیق پروژه های فایبرنوری در زون بلخ

تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ ، سیستم ویدیو کنفرانس ، ۵۰ کیلو متر پایپ HDPE - اعمار ۸ باب هندهول در داخل بلاک های استانکزی - اجرا و تطبیق پروژه های فایبرنوری در زون کندز - اجرا و تطبیق . . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۸ - ۱۲:۳۳ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

اعمار منهول ، هندهول ها، کندنکاری، پایپ اندازی و بورکاری - نصب پایه های آهنی جهت تمدید کیبل هوایی و پاک کاری پایپ های HDPE ساحه کوتل خیرخانه الی سرای شمالی و تهیه و تدارک ۱۱۰۰ عدد AntiVirus Kaspersky

اعمار منهول ، هندهول ها، کندنکاری، پایپ اندازی و بورکاری - نصب پایه های آهنی جهت تمدید کیبل هوایی و پاک کاری پایپ های HDPE ساحه کوتل خیرخانه الی سرای شمالی و تهیه و تدارک ۱۱۰۰ عدد . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۶:۲۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک سویچ ،تجهیزات برای انستالیشن سایت های سلام ، تاور های گاید ماست، کیبل کش و تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی

تهیه و تدارک ۶ دانه سویچ ، تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی ، ۱۱ قلم اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، ۳ پایه تاور های گاید ماست و . . .

شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۸ - ۱۴:۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک تهیه و تدارک ۴ قلم وسایل فایبرنوری، ۳ پایه اسکنر و دوازده عدد رم - باز و انتقال تاور ۳۰ متره گرین فیلد از سایت PAR - تهیه و ۱۰۰ خاده نل جستی

تهیه و تدارک تهیه و تدارک ۴ قلم وسایل فایبرنوری، ۳ پایه اسکنر و دوازده عدد رم - باز و انتقال تاور ۳۰ متره گرین فیلد از سایت PAR - تهیه و ۱۰۰ خاده نل جستی

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۴:۱۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک پایپ HDPE ، وسایل فایبرنوری ، تجهیزات سیسکو ، اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، لاین کارت 10GIG – ، اجرا پروژه تمدید کیبل فایبرنوری و میدیا کنورتر معه

تهیه و تدارک پایپ HDPE ، وسایل فایبرنوری ، تجهیزات سیسکو ، اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، لاین کارت 10GIG – ، اجرا پروژه تمدید کیبل فایبرنوری و میدیا کنورتر معه

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۱:۲۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه وتدارک Media Converter with SFP ، تانکی تیل استوانه یي ، Router , SP ، سولر سیستم ، ریکتفایرها و تجهیزات تکنالوژي‌ معلوماتي و باز و انتقال تاورهای ۳۰ متره

تهیه وتدارک Media Converter with SFP ، تانکی تیل استوانه یي ، Router , SP ، سولر سیستم وریکتفایرها و تجهیزات تکنالوژي‌ معلوماتي و باز و انتقال تاورهای ۳۰ متره

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۱۰:۹ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک ۲۴ پایه کمپیوتر لپ تاپ ۱۴ پایه پرنتر و نصب و انتقال تاور ۲۱ متره

تهیه و تدارک ۲۴ پایه کمپیوتر لپ تاپ ۱۴ پایه پرنتر و نصب و انتقال تاور ۲۱ متره

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۲۹ - ۱۵:۲۷ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک وسایل فایبر نوری، Power Cable Male for Cisco switch 3750x، سویچ های CISCO SFP (X2-10GB-LR)، تجهیزات سرور، سیستم Point to Multi-Point، سرور جدید برای سیستم بیلنگ واحد دستگاه سویچ IMS Core، اعمار سلب جنراتور و اعمار سایت جدید در ولایت هلمند

تهیه و تدارک وسایل فایبر نوری، Power Cable Male for Cisco switch 3750x، سویچ های CISCO SFP (X2-10GB-LR)، تجهیزات سرور، سیستم Point to Multi-Point، سرور جدید برای سیستم بیلنگ واحد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۸ - ۱۲:۲۳ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک فلتر های مختلف النوع برج جدی سال ۱۴۰۲ ،کمپیوتر دیسک تاپ ، لپ تاپ، البسه و ابزار تخنیکی، کمره های امنیتی، DSALM، NMS، اجراء برنامه آموزشي برای کارمندان، Cisco-C9300-48Port اعمار ، باز، انتقال و نصب دوباره در موقیعیت جدید تاور

تهیه و تدارک فلتر های مختلف النوع برج جدی سال ۱۴۰۲ ،کمپیوتر دیسک تاپ ، لپ تاپ، البسه و ابزار تخنیکی، کمره های امنیتی، DSALM، NMS، اجراء برنامه آموزشي برای کارمندان، Cisco-C9300-48Port . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۲۷ - ۱۶:۶ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک مبلایل برج جدی سال ۱۴۰۲ ، اعمار احاطه، باز، انتقال و نصب دوباره در موقیعیت جدید تاور های مختلف النوع

تهیه و تدارک مبلایل برج جدی سال ۱۴۰۲ ، اعمار احاطه، باز، انتقال و نصب دوباره در موقیعیت جدید تاور های مختلف النوع

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۱ - ۱۵:۴۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ ، روتر Mikrotik، بار و انتقال تاور، اعمار سایت جدید در ولایت هلمند

تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ ، روتر Mikrotik، بار و انتقال تاور، اعمار سایت جدید در ولایت هلمند

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۹ - ۸:۵۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک BTS، Cisco-C9300، بورد ACEK ، DSALM، NMS، اسکریچ کارت تلیفون دیجیتل و باز، انتقال تاور ۳۰متره

تهیه و تدارک BTS، Cisco-C9300، بورد ACEK ، DSALM، NMS، اسکریچ کارت تلیفون دیجیتل و باز، انتقال تاور ۳۰متره

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ - ۱۳:۳۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک پرزه جات شبکه مایکرویف سلام ، باز، انتقال ، نصب مجدد تاور ها اعمار سایت های مخابراتي شبکه سلام و کندنکاری جهت تمدید کیبل برق

تهیه و تدارک پرزه جات شبکه مایکرویف سلام ، باز، انتقال ، نصب مجدد تاور اعمار سایت های مخابراتي شبکه سلام و کندنکاری جهت تمدید کیبل برق

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۱۲:۱۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک لینک مایکرویف ، باز ، انتقال و نصب مجدد تاور ها مختلف النوع در ولایت هرات ،چاپ فورم ثبت سیم کارت ، اسکریچ کارت ، تهیه و تدارک بطری، رنگ پرنتر و بخاری

تهیه و تدارک لینک مایکرویف ، باز ، انتقال و نصب مجدد تاور ها مختلف النوع در ولایت هرات ،چاپ فورم ثبت سیم کارت ، اسکریچ کارت ، تهیه و تدارک بطری، رنگ پرنتر و بخاری

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۴ - ۱۲:۱۹ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک وسایل کار،البسه زمستاني، تجهیزات تکنالوژی معلوماتي ، تلویزون، سیت های payphone، ماشین POS، سکریچ کارت تلیفون و باز، انتقال تاور.

تهیه و تدارک وسایل کار،البسه زمستاني، تجهیزات تکنالوژی معلوماتي ، تلویزون، سیت های payphone، ماشین POS، سکریچ کارت تلیفون و باز، انتقال تاور.

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۵ - ۱۴:۴۱ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

باز انتقال تاور ها و تهیه و اکمال اجناس مختلف النوع

باز انتقال تاور ها و تهیه و اکمال اجناس مختلف النوع

Pagination