اعلان کارمندیابی: به تعداد (۲) بست هفت تحویلدار و دریور ریاست اداری و خدمات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به رقابت گذاشته میشود

naweed_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۱۵:۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اعلان کارمندیابی

به منظـور سپردن کار به اهـل آن و تحقـق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامـی افغـانستان در مـورد اصلاح و ایجـاد اداره سالم  و همچنان متـکی به مواد هشتم، نُهم، و دهم طرزالعمل تعینات کارکنان خـدمات ملکی تمام بست های خالی که از طــریـق رقابت آزاد احـراز میـگــردند باید با اســـتفاده  از صـدور مکاتـب به تمامی مراجع ذیربط از طریـق رسانـه ها و سایـر امـکانات اعـلان گـردد. بـدین ملحوظ بست های کمبود آتی الذکر قرار ذیل از تاریخ ۹/۱/۱۴۰۰  الی ۱۹/۱/۱۴۰۰ به اعلان رقابتی سپرده میشود.

 • بست (۷) تحویلدار روغنیات ریاست محترم اداری و خدمات (یک بست)
 • بست (۷) دریور ریاست محترم اداری و خدمات (یک بست)

بناً مراتب به دوایر محترم ذیربط احتراماً نگاشته شد تا از موضوع مطلع بوده و علاقه مندان که مواصفات بست متذکره را تکمیل نموده بتوانند در پروسه رقابتی اشتراک نمایند.

پس منظر: وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با درنظرداشت فرمان شماره (۳۲) مؤرخ ۲۶/۳/۱۳۸۷ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قانون کارکنان خدمات ملکی تعدیل رتب کارکنان دولت را به سیستم جدید رتب و معاش منظور فرموده اند که کاندیدان واجد شرایط بر اساس لیاقت و شایستگی تحت ریفورم متذکره قرار میگیرند به همین اساس علاقمندان که واجد شرایط باشند میتوانند به آدرس ذیل مراجعه نموده فورمه درخواستی را اخذ نمایند. قابل یادآوریست که انتخاب کاندید بر اساس شایستگی و لیاقت، بدون هر نوع تبعیض قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی میباشد.

عنوان پست: تحویلدار روغنیات

محل وظیفه: ریاست اداری و خدمات

اندازه معاش: (۵۶۰۰) افغانی

بست: (۷)

تعداد: (۱)

تاریخ اعلان: ۹/۱/۱۴۰۰

تاریخ ختم اعلان: ۱۹/۱/۱۴۰۰

وظایف و مسئولیت های این پست:

 • ترتیب و تنظیم تحویلخانه مطابق به مقرره تحویلخانه ها.
 • اطمینان از نوعیت و کیفیت اجناس قبل از داخل و خارج نمودن از تحویلخانه مطابق درخواست.
 • توزیع اجناس برویت تکت توزیع به حضورداشت هیئت.
 • باز و بسته نمودن مهر و لاک تحویلخانه به حضورداشت هیئت.
 • تعقیب اسناد جمع و خرچ اجناس تحویلخانه.
 • تحویلی باقیداری به وقت و زمان.
 • همکاری با هیئت معاینه وارنوالان در بخش ارایه معلومات و موجودی اجناس تحویلخانه.
 • جمع و قید وسایل و تجهیزات مربوط و مراقبت و نگهداری از عموم لوازم کار.
 • به کاربردن احتیاط لازم در اثنا کار و اطمینان از قفل بودن تحویلخانه بعد از ختم رسمیات.
 • آگاهی از مقرره طرزسلوک و مراعات نظافت شخصی.
 • جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و بلدیت با لوازم ضد حریق و اطمینان از فعال بودن آن.
 • ارایه گزارش به آمر مربوطه و کنترول از پرسونل زیر دست.

مواصفات و ضرورت این پست:

 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 • سن وی از ۱۸ سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
 • داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه کاری.
 • توانائی انجام وظایف مطابق فن و حرفه مربوطه.
 • دادن تضمین مطابق قانون.

شایقین واجد شرایط این وظیفه میتوانند فورم درخواستی را از مدیریت عمومی پذیرش از منزل اول وزارت مخابرات اخذ نموده و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند. البته بعد از ختم مدت تعین شده اعلان فورمه های درخواستی توزیع نمیگردد.

جهت معلومات بیشتر میتوانید به شماره تیلفون PBX شماره (۳۶۰) مدیریت استخدام کارکنان بست های ۷ ۸ در تماس شده، حل مطلب نمائید.

یادداشت: فقط کاندیدان واجد شرایط جهت سپری نمودن مصاحبه و امتحان مطلع خواهند شد.

------------------------------------------------------------------------------

عنوان پست: دریور

محل وظیفه: دریور - ریاست اداری و خدمات

اندازه معاش: (۵۶۰۰) افغانی

بست: (۷)

تعداد: (۱)

تاریخ اعلان: ۹/۱/۱۴۰۰

تاریخ ختم اعلان: ۱۹/۱/۱۴۰۰

وظایف و مسئولیت های این پست:

 • محافظت از وسایط مربوطه و جلوگیری از عوارض ناشی از بی احتیاطی.
 • آگاهی داشتن از تمام قوانین ترافیکی و درایوری با احتیاط بروی جاده ها.
 • رفع عوارض وسیله نقلیه خویش به وقت و زمان.
 • اجرای سرویس و پاک کاری موتر و اکمال تجهیزات زمستانی.
 • عدم استفاده سوء از تیل و روغنیات موتر.
 • رازداری و حفظ اسرار اداره و آمر مربوطه.
 • جلوگیری از برداشتن اشخاص در اثنای اجرای وظیفه.
 • جمع و قید وسایل و تجهیزات مربوط و مراقبت و نگهداری از عموم لوازم کار.
 • به کاربردن احتیاط لازم در اثنای کار و اطمینان از فقل بودن دروازه های موتر بعد از ختم رسمیات.
 • آگاهی از مقرره طرز سلوک و مراعات نظافت شخصی.
 • جلوگیری از بروز حوادث ناگواز و بلدیت با لوازم ضد حریق و اطمینان از فعال بودن آن.

مواصفات و ضرورت این پست:

 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 • سن وی از ۱۸ سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
 • داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه کاری.
 • توانائی انجام وظایف مطابق فن و حرفه مربوطه.
 • دادن تضمین مطابق قانون.

شایقین واجد شرایط این وظیفه میتوانند فورم درخواستی را از مدیریت عمومی پذیرش از منزل اول وزارت مخابرات اخذ نموده و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند. البته بعد از ختم مدت تعین شده اعلان فورمه های درخواستی توزیع نمیگردد.

جهت معلومات بیشتر میتوانید به شماره تیلفون PBX شماره (۳۶۱) مدیریت استخدام کارکنان بست های ۷ ۸ در تماس شده، حل مطلب نمائید.

یادداشت: فقط کاندیدان واجد شرایط جهت سپری نمودن مصاحبه و امتحان مطلع خواهند شد.