اعلان داوطلبی پروژه قرطاسیه باب ضرورت سال ۱۴۰۱ دفاتر وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی:

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

تاریخ اعلان: (۱۴۰۱/۷/۱۷)

شماره داوطلبی: MCIT/1401/NCB/G- 3

روش داوطلبی: باز ملی

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه  قرطاسیه باب ضرورت سال ۱۴۰۱ دفاتر وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده وآفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مؤرخ   (۱۴۰۱/۸/۸)  به دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمی‌باشد. و همچنان داوطلبان می تواند شرطنامه را از ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند و همچنان داوطلبان میتوانند ذریعه فلش سافت شرطنامه را از آمریت تدارکات  منزل ۱۴ اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی یا پول نقد که به مبلغ یک صدو بیست و شش هزار (۱۲۶۰۰۰) افغانی مطابق مندرج شرطنامه در جلسه آفرگشایی ارایه نمایند.

جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مؤرخ (۱۴۰۱/۸/۸) در دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله تدویر میگردد.

اسنادها:

PDF دانلود شرطنامه: پروژه قرطاسیه باب ضرورت سال مالی ۱۴۰۱ دفاتر وزارت

بااحترام

 

پوهنیار احمد مسعود لطیف رای

معین پالیسی و تخنیکی

 

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۱۵:۳۰ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانیسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به مدت 6 ماه سال 1402

پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانیسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به مدت 6 ماه سال 1402

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۹:۳۴ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

وصل کیبل فایبر نوری {کندنکاری، پایپ و کییل اندازی} مسیر فراه – فراه رود

وصل کیبل فایبر نوری {کندنکاری، پایپ و کییل اندازی} مسیر فراه – فراه رود

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ - ۹:۲۲ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

تهيه و تدارک پروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی برای زون جنوب غرب

تهيه و تدارک پروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی برای زون جنوب غرب

بازگشت به داوطلبی ها