به ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی خوش آمدید

وزارت مخابرات درصدد آن است تا خدمات باکیفیت مخابراتی و پستی را با مناسب ترین قیمت برای مردم افغانستان ارایه نماید. بناءً وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی بطور فعالانه از تغیرات مثبت درجامعه از طریق ارتباط دادن مردم افغانستان با دانش، تجارب، ومنابع که در جهت بهبود و رشد زندگی، انان را یاری میرساند حمایت و پشتیبانی مینماید. هدف حکومت افغانستان ایجاد یک فضاومحیط سیاسی با ثبات و دموکراتیک، حاکمیت قانون وشرایط مناسب وقانونی برای تجارت در کشور میباشد.


دورنما


هدف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تبدیل نمودن کشور به یک جامعه معلوماتی میباشد.

اولویتهای وزارت مخابرات برای سه سال آینده

. عرضه ورسانیدن خدمات مخابراتی وتکنالوجی معلوماتی برای ساحات روستایی در سراسر کشور
. ارایه خدمات انترنتی با کیفیت و سرعت بلند برای مردم کشور
. طرح، توسعه و گسترش پلاتفورم تخنیکی کارت هویت ملی به منظور اجرا و تطبیق موفقیت امیز پروژه، و اماده ساختن کمک های تخنیکی به وزارت محترم امور داخله
. تمدید شبکه فایبر نوری در مناطق که تا اکنون تحت پوشش قرارندارد
. تعویض سیستم انالوگ موجود تلویزیونی با سیستم جدید دیجیتال و وضع قواعد برای تلویزیون های که در کشور فعالیت دارند
. ارتقای ظرفیت اتباع کشور درمورد اشنائی آنها با حکومتداری الکترونیکی، تشویق و حمایت تمام وزارتخانه ها تادر امورمربوطه خویش از تکنالوجی معلوماتی استفاده نمایند
بیشتر

دست آورد های اخیر وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی


  • . ترتیب و تکمیل استراتیژی حکومتداری الکترونیکی.
  • . تکمیل مسوده استراتیژی ملی برای امنیت سایبر(Cyber Security).
  • . توسعه تعداد 44000 لین تیلیفون تیجیتل در شهرک احمد شاه بابا، شهرک امید سبز شهر کابل، شهرک عینو قندهار، ولسوالی شندند هرات و شهر لشکر گاه هلمند.
بیشتر

احصایه ها

تاریخ تجدید آخرین ارقام ،اخیر ربع اول سال 2018
مشترکین جی - ایس ـ ایم 33,110,117
کاربران فعال جی. اس. ایم 20,851,325
(3G) مشترکین خدمات نسل سوم 5,715,683
مشترکین سی-دی-ایم-یی 57,362
تليفون هاى ثابت 119,978
سرمايه گذارى به افغانی 164,149,749,427.49
بيس سټیشن هاى مخابراتى 6,518
نفوس تحت پوشش 89%

عواید وزارت الی اخیر برج جوزا سال مالی 1397
عواید عادی وزارت 462,916,551
عواید %10 محصول مخابراتی 1,952,429,372